اگر شما خواهان معلومات بیشتر در یک زبان

غیر از انگلیسی راجع به شورای مشورتی

وزیران درامور چند فرهنگی هستید، لطفاً به

خدمات ترجمانی تلیفونی به شمارۀ 131450

از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر، روز

های دوشنبه تا جمعه زنگ بزنید و از آنها

بخواهید تا شما را با حکومت ACT به شمارۀ

62079432(02) ارتباط دهند.


ماهمچنین با گروه های اجتماعی و رهبران

فرهنگی متعدد وگروه های لسانی در ACT از

نزدیک همکاری داریم تا از سهمگیری آنها

حمایت بعمل آوریم. اگر شما بخشی از یک

گروه یا سازمانی هستید و میخواهید در ضمن

فراهم آوری تسهیلات برای دریافت نظریات

جامعۀ تان در مورد شورای مشورتی وزیران

در امورچند فرهنگی از ما میزبانی کنید، لطفاً

الی تاریخ 17 مارچ 2023 بما اطلاع بدهید. ما

همچنان میتوانیم دریک مناسبتی که شما از قبل

ترتیب داده باشید حضور یابیم. شما میتوانید

در: oma@act.gov.au بما ایمیل نمایید تا

در تماس شویم.