ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃးဒီးကိတိာ်ကီၣ်ကးကရၢဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်လၢလုၢ်လၢ်ထူ သနူအါမံၤဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ် (Ministerial Advisory Council for Multiculturalism) ကျိာ်လၢအအါန့ၢ်ဒံးအဲးက လံးကျိာ်တခီ, ၀ံသးစူၤကိးဘၣ်လီတဲစိတၢ်ကတိၤ ကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ (Telephone Interpreter Service) လၢ 131 450 စးထီၣ် ဂီၤ 9.00 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါ 4.00 နၣ်ရံၣ်မုၢ်ဆၣ်တုၤမုၢ်ဖီဖးဒီး ဃ့န့ၢ်ခွဲးလၢတၢ်ကဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီး ACT ပဒိၣ်လၢ (02) 6207 9432) န့ၣ်တက့ၢ်.
ပမၤသကိးတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်စ့ၢ်ကီးဒီးပှၤတ၀ၢ အကရူၢ်တဖၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢလုၢ်လၢ်ဒီးကျိာ်အကရူၢ်တဘျုးခါလၢအအိၣ်လၢ ACT အပူၤလၢ တၢ်ကဆီၣ်ထွဲနတၢ်နုာ်လီၤပာ်ဃုာ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ် ထွဲဒီးကရူၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖုဒီးအဲၣ်ဒိးတူၢ်လိာ် မုာ်ပှၤဖဲပရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်နပှၤတ၀ၢအတၢ်ဟ့ၣ်ကဒါတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလၢဘၣ်ထွဲဒီး Ministerial Advisory Council for Multiculturalism န့ၣ်၀ံသးစူၤဒုးသ့ၣ် ညါဘၣ်ပှၤတချုးမာ်ရှး 17 သီ 2023 န့ၣ်တက့ၢ်. ပဟဲ ၀ဲဒၣ်ဆူမူးလၢနရဲၣ်ကျဲၤပာ်လံအီၤတခါအပူၤသ့စ့ၢ်ကီး လီၤ.

နဆှၢန့ၢ်ပှၤအံမ့(လ)ဖဲ- oma@act.gov.au လၢတၢ်ကဆဲးကျိးပှၤအဂီၢ်သ့လီၤ.