Chúng tôi đang mong được biết quan điểm của cộng đồng về những thành phần nên được đại diện trong Hội đồng và về việc bằng cách nào Hội đồng nên thu hút sự tham gia của cộng đồng và báo cáo với cộng đồng.

Chúng tôi có một số thông tin đã được dịch sang một vài ngôn ngữ không phải tiếng Anh để hỗ trợ quý vị tham gia. Xin quý vị xem các bản dịch ở đây bằng:

  • Tiếng Ả rập
  • Tiếng Hoa Thể Giản lược
  • Tiếng Hoa Truyền thống
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Việt

Nếu muốn biết thêm thông tin về Hội đồng Cố vấn về Đa Văn hóa cho Bộ trưởng, bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, xin quý vị gọi cho Dịch vụ Thông dịch viên qua Điện thoại ở số 131 450, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu rồi yêu cầu được nối máy với Chính phủ ACT ở số (02) 6207 9432.

Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với các nhóm cộng đồng và với các chủ tịch cộng đồng của nhiều nhóm văn hóa và ngôn ngữ trong ACT nhằm hỗ trợ quý vị tham gia.

Nếu quý vị là thành viên của một nhóm hay một tổ chức nào đó và muốn mời chúng tôi có mặt trong buổi lấy ý kiến góp ý của cộng đồng mình về Hội đồng Cố vấn về Văn hóa cho Bộ trưởng, xin hãy cho chúng tôi biết trước ngày 17/03/2023.

Chúng tôi còn có thể tới một sự kiện mà quý vị đã thu xếp rồi.

Quý vị có thể gửi thư điện tử cho chúng tôi tại địa chỉ: oma@act.gov.au để liên lạc.

Hãy tải xuống tài liệu để thảo luận ở đây