Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Ministerial Advisory Council for Multiculturalism sa wika na hindi Ingles, mangyaring tawagan ang Telephone Interpreter Service sa 131 450 mula 9.00am hanggang 4.00pm, Lunes hanggang Biyernes at hilingin na ikonekta ka sa Pamahalaang ACT sa ( 02) 6207 9432).


Malapit din kaming nakikipagtulungan sa mga grupo ng komunidad at mga pinuno ng maraming grupong pangkultura at pangwika sa ACT upang suportahan ang inyong pakikipag-ugnayan.

Kung bahagi ka ng isang grupo o organisasyon at gusto mong anyayahan kaming magsalita sa inyong komunidad habang inaasikaso ang feedback ng inyong komunidad sa Ministerial Advisory Council for Multiculturalism, mangyaring ipaalam sa amin bago ang ika-17 ng Marso 2023. Maaari rin kaming pumunta sa isang kaganapan na inyong inihanda.

Maaari kang mag-email sa amin sa: oma@act.gov.au para makipag-ugnayan.